Telefoonnummer:

06-83691470

Email:

info@babypraktijknhn.nl

Dagelijks bereikbaar:

08:30-17:30

Artikel 1 – Definities 

 1. Babypraktijk NHN, gevestigd te Breezand, KvK-nummer 83988432, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als dienstverlener. 
 2. De wederpartij van dienstverlener wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als klant, cursist (de persoon of organisatie welke deelneemt aan een individuele of groepsgewijze cursus), of opdrachtgever (iedere natuurlijke- of rechtspersoon die met Babypraktijk NHN een overeenkomst of contract is aangegaan dan wel mondelinge of schriftelijke aanvraag heeft gedaan bij Babypraktijk NHN en tegen betaling, het ontvangen van cursussen en consulten). 
 3. Partijen zijn dienstverlener en opdrachtgever samen. 
 4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst tot dienstverlening tussen partijen. 

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, aanbieding en overeenkomst tussen Babypraktijk NHN en klant, waarop Babypraktijk NHN deze overeenkomst van toepassing heeft verklaard.
 2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen.  
 3. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele vervolgopdrachten.
 4. De overeenkomst bevat voor dienstverlener steeds inspanningsverplichtingen, geen resultaats­verplichtingen. 
 5. De opdrachtgever verklaart dat hij op de volgende wijzen dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat:
  1. Door ondertekening van een offerte of overeenkomst; of
  1. Schriftelijk dan wel mondeling goedkeurende opdrachtverstrekking
  1. Telefonische opdrachtverstrekking;
  1. Een opdrachtverstrekking via e-mail of het contactformulier op www.babypraktijknhn.nl
 6. Bij een mondeling/telefonisch aangegane overeenkomst verwijst Babypraktijk NHN altijd naar de vindplaats van deze voorwaarden en kunnen op verzoek tevens worden nagezonden.
 7. Als er onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden, dan zal uitleg plaatsvinden.
 8. Deze voorwaarden blijven altijd volledig van toepassing, als één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn verklaard of nietig mochten worden of vernietigd worden.

Artikel 3 – Betaling

 1. Facturen moeten binnen 14 dagen na factuurdatum betaald zijn, tenzij partijen hierover andere afspraken hebben gemaakt of op de declaratie een andere betaaltermijn vermeld is.
 2. Betaalt opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn, dan is hij van rechtswege, zonder dat daarvoor enige aanmaning nodig is, in verzuim. Vanaf dat moment is dienstverlener gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat opdrachtgever aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. 
 3. Blijft opdrachtgever in gebreke, dan zal dienstverlener tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de opdrachtgever. Wanneer opdracht­gever in verzuim is, is hij wettelijke rente, buitengerechtelijke incassokosten en overige schade verschuldigd aan dienstverlener. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.  
 4. Weigert opdrachtgever zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door dienstverlener, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan dienstverlener te betalen.  
 5. Betaling kan door middel van contant,  via IDeal (bankoverschrijving) of betaalverzoek. Een pinapparaat is niet aanwezig. Ook kan er betaald worden met een geldige cadeaubon. Voorwaarden cadeaubon:
  1. De cadeaubon is niet inwisselbaar voor geld.
  1. De geldigheid van een cadeaubon is zolang Babypraktijk NHN bestaat en haar activiteiten uitvoert.
  1. Het is niet toegestaan om cadeaubonnen door te verkopen aan derden of deze voor commerciële doeleinden op welke wijze dan ook te verstrekken.
  1. Op de cadeaubon kan een bedrag of dienst vermeld staan.
  1. Na ontvangst van betaling op de bankrekening van Babypraktijk NHN zal de cadeaubon worden verstuurd per post of per e-mail. De cadeaubon kan ook bij afhalen van de bon contact of via betaalverzoek worden afgerekend.

Artikel 4 – Aanbiedingen en offertes 

 1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend en hooguit 1 maand geldig, tenzij in het aanbod een andere termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod. 
 2. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten dit uitdrukkelijk én schriftelijk overeenkomen. 

Artikel 5 – Tarieven

 1. De op aanbiedingen, offertes en facturen genoemde prijzen zijn inclusief de verschuldigde btw, tenzij anders overeengekomen.
 2. De aangeboden en afgesproken dienstverlening zullen tegen de overeengekomen tarieven worden geleverd. Bij een contract blijven de tarieven gelijk, tenzij anders is overeengekomen, ten hoogste één contract geldig.
 3. Indien er geen vaste prijs is overeengekomen, kan het tarief met betrekking tot de dienstverlening worden vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren. Het tarief wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van dienstverlener, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 4. De prijzen van goederen zijn gebaseerd op de op dat moment bekend zijnde kostprijzen. Verhogingen hiervan, die door de dienstverlener niet konden worden voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.

Artikel 6 – Prijsindexering 

 1. Babypraktijk NHN behoudt zich het recht, zonder opgaaf van reden(en) de tarieven tussentijds aan te passen.
 2. Babypraktijk NHN is niet verplicht voorafgaande aan de tariefsverhoging van cursus(en) en consult(en), deze kenbaar te maken aan zijn/haar cursisten.

Artikel 7 – Informatieverstrekking door opdrachtgever

 1. Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is beschik­baar voor dienstverlener.  
 2. Opdrachtgever is verplicht alle gegevens en bescheiden, die dienstverlener meent nodig te hebben voor het correct uitvoeren van de opdracht, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.  
 3. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan dienst­verlener ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.  
 4. Stelt opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door dienstverlener verlangde gegevens en bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra honoraria voor rekening van opdracht­gever. 

Artikel 8 – Annulering

 1. Annulering door de opdrachtgever van een opdracht kan alleen per e-mail aan Babypraktijk NHN plaatsvinden onder de volgende voorwaarden:
  1. De dag waarop de annulering/uitstel bij Babypraktijk NHN is binnengekomen, geldt als annuleringsdatum.
  1. Annulering van een los consult of van een privé cursus dient uiterlijk 24 uur voor de afgesproken aanvangstijd van de afspraak te geschieden. Indien annulering niet of te laat geschiedt, is Babypraktijk NHN gerechtigd 100% van het totaalbedrag van de desbetreffende dienst in rekening te brengen.
  1. In geval van annulering van de cursus of van het consult geldt dat de annulering kosteloos is, wanneer er sprake is van zwaarwichtige omstandigheden, alleen te beoordelen door Babypraktijk NHN.
 2. Bij annulering gedaan door Babypraktijk NHN zelf zullen bij een (losse) privé cursus of consult, de klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld. Hiervoor wordt dan meteen een nieuwe afspraak gemaakt. Gaat de klant niet akkoord met verplaatsing is restitutie van geld toepasbaar. Vergoeding van de door Babypraktijk NHN geannuleerde afspraak is voor beide partijen niet van toepasbaar.
 3. Bij onvoldoende cursisten kan de groepscursus door Babypraktijk NHN worden geannuleerd of verplaatst. Bij annulering door Babypraktijk NHN zelf, vindt restitutie plaatst van de vooraf, door de cursist, gedane betaling.
 4. Bij het annuleren van massage, cursussen of consulten door Babypraktijk NHN, wordt het door de klant/opdrachtgever/cursist betaalde bedrag, zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen 30 dagen geretourneerd. De door de deelnemer/opdrachtgever geleden schade als gevolg van derving van inkomsten of anderszins geleden schade, worden niet vergoed door Babypraktijk NHN.
 5. Wanneer alleen voor aanvang van de startdatum van de groepscursus door de cursist aangegeven wordt dat er een les niet kan worden bijgewoond, heeft de cursist recht op het inhalen van de les in een andere groep als daar plaats voor is. De betaalde gelden voor een gemiste les tijdens het volgen van de cursus babymassage worden echter nooit gerestitueerd.
 6. Wanneer de groepscursus is gestart en de cursist is verhinderd bij een les vervalt het recht op inhalen van de les. Mocht het toch zo zijn dat er in een andere groep nog een plek vrij is, is dit ten alle tijden wel bespreekbaar maar hier kunnen vooraf geen afspraken over gemaakt worden.

Artikel 9 – Uitvoering van de overeenkomst 

 1. Dienstverlener voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.  
 2. Dienstverlener heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De uitvoering geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot. Hierbij geldt dat bij het volgen van groepscursussen de volledige betaling ten alle tijden vooraf betaald moet zijn.   

Artikel 10 – Duur opdracht of contract

 1. Tenzij anders is bepaald, wordt een opdracht tot het geven van de door Babypraktijk NHN uit te voeren dienstverlening aangegaan voor de duur van de opdracht tot dienstverlening welke binnen de overeenkomst of bevestiging is vermeld.

Artikel 11 – Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.  
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Dienstverlener stelt opdracht­gever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.  
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, licht dienstverlener opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk schriftelijk in.  
 4. Indien partijen een vast honorarium zijn overeengekomen, geeft dienstverlener daarbij aan in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.  

Artikel 12 – Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van dienstverlener in de nakoming van enige verplichting jegens opdrachtgever niet aan dienst­verlener kan worden toegerekend in geval van een van de wil van dienstverlener onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens opdracht­gever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk­heid niet van dienstverlener kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend wanprestaties van toeleveranciers of andere derden, stroomstoringen, computer­virussen, stakingen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.  
 2. Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan Babypraktijk NHN niet aan zijn verplichtingen naar de opdrachtgever kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang Babypraktijk NHN niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.  
 3. Babypraktijk NHN is in het geval als hierboven beschreven staat niet verplicht tot vergoeding van enige schade, ook niet als dienstverlener als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel heeft.

Artikel 13 – Overdracht van rechten

 1. Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.  

Artikel 14 – Garantie 

 1. Partijen zijn een overeenkomst met een dienstverlenend karakter aangegaan, welke voor Babypraktijk NHN enkel een inspanningsverplichting bevat en dus geen resultaatsverplichting. 

Artikel 15 – Opschortingsrecht en retentierecht

 1. Indien de overeengekomen vooruit te betalen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft dienstverlener het recht om de werkzaamheden op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. Er is dan sprake van schuldeisersverzuim.
 2. Indien zaken nog niet zijn geleverd, maar de overeengekomen voortuitbetaling of prijs niet conform afspraak is voldaan, heeft dienstverlener het recht van retentie. De zaak wordt dan niet geleverd totdat opdrachtgever volledig en conform afspraak heeft betaald.  
 3. In geval van liquidatie, insolventie of surseance van betaling van opdrachtgever zijn de verplichtingen van opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. 

Artikel 16 – Hoofdelijke aansprakelijkheid

 1. Als de opdracht wordt verstrekt door meer dan één opdrachtgever (bijvoorbeeld bij de DUO Shantala babymassage cursus), dan zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden en de onderhavige overeenkomst. 

Artikel 17 – Aansprakelijkheid 

 1. Babypraktijk NHN is niet aansprakelijk voor:
  1. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige informatie
  1. Fouten of tekortkomingen van door of namens Babypraktijk NHN ingeschakelde derde
  1. Allergische reacties op de producten of voor enig lichamelijk letsel
  1. Voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de opdrachtgever heeft meegebracht naar de praktijk
  1. Overmachtssituaties (staat beschreven in deze Algemene Voorwaarden), tenzij er een wettelijke verplichting daartoe geldt.
 2. Als Babypraktijk NHN aansprakelijk mocht zijn voor enige schade, dan is de aansprakelijkheid van Babypraktijk NHN beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de opdracht.
 3. Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Dit bedrag wordt vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.  
 4. Babypraktijk NHN is uitsluitend aansprakelijk jegens de klant voor aan Babypraktijk NHN toerekenbare, directe schade. Iedere andere vorm van schade, hoe dan ook genaamd, gevolg-, letsel- en bedrijfsschade, indirecte schade is uitgesloten.
 5. Babypraktijk NHN is slechts aansprakelijk indien opdrachtgever aantoont dat de klant heeft geleden door een toerekenbare tekortkoming/fout door Babypraktijk NHN.
 6. Aansprakelijkheid van Babypraktijk NHN, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminkte of vergane gegevens of materialen is uitgesloten.
 7. De aansprakelijkheidsbeperking geldt ook als dienstverlener aansprakelijk wordt gesteld voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het niet deugdelijk functioneren van de door dienstverlener bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevens­bestanden, registers of andere zaken. 
 8. Babypraktijk NHN is niet verantwoordelijk voor enig letsel of schade aan opdrachtgever en diens baby tijdens toegang tot praktijkruimte waarbinnen de opdracht/cursus plaats vindt. Ten alle tijden is de ouder zelf verantwoordelijk voor de lichamelijke gevolgend bij de cursist, bij hun baby en bij derden, die optreden tijdnes en na de aangeboden dienstverlening. De verantwoordelijkheid van de ouder(s) voor hun baby geldt ook voor ieder aangeboden advies uitgebracht door Babypraktijk NHN.
 9. Indien de opdrachtgever binnen 2 maanden na het ontdekken van eventuele schade geen aansprakelijkheid heeft kenbaar gemaakt, komen alle rechten te vervallen.

Artikel 18 – Aansprakelijkheid opdrachtgever

 1. Ingeval een opdracht wordt verstrekt door meer dan één persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan dienstverlener verschuldigd zijn.  

Artikel 19 – Klachtplicht

 1. Mocht er een klacht zijn, deze zo spoedig mogelijk schriftelijk of per e-mail melden bij info@babypraktijknhn.nl . De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Babypraktijk NHN in staat is hierop adequaat te reageren.

Artikel 20 – Intellectueel eigendom

 1. Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, behoudt Babypraktijk NHN alle intellectuele absolute rechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellen­recht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc. 
 2. De genoemde intellectuele absolute rechten mogen niet zonder schriftelijke toestemming van Babypraktijk NHN worden gekopieerd, aan derden getoond en/of ter beschikking gesteld of op andere wijze worden gebruikt. 
 3. Babypraktijk NHN verplicht zich tot geheimhouding van de door dienstverlener aan hem ter beschikking gestelde vertrouwelijke informatie. Onder vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval verstaan datgene waarop dit artikel betrekking heeft, alsmede de bedrijfsgegevens. Opdrachtgever verplicht zich zijn personeel en/of derden die betrokken zijn bij de uitvoering van deze overeenkomst, een schriftelijke geheimhoudingsplicht op te leggen van de strekking van deze bepaling. Zie hiervoor ook de privacy verklaring.

Artikel 21 – Geheimhouding

 1. Opdrachtgever houdt de informatie (in welke vorm dan ook) die hij van dienstverlener ontvangt en alle andere informatie betreffende dienstverlener waarvan hij weet of redelijker­wijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel informatie waarvan hij kan verwachten dat de verspreiding daarvan de dienstverlener schade kan berokkenen, geheim en neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat opdrachtgever de genoemde informatie ook geheimhoudt. 
 2. De in het eerste lid van dit artikel genoemde geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
  1. die op het moment dat opdrachtgever deze informatie ontving al openbaar was of nadien openbaar is geworden zonder een schending van een op hem rustende geheimhoudingsplicht;
  1. waarvan opdrachtgever kan bewijzen dat deze informatie al in zijn bezit was op het moment van verstrekken door dienstverlener;
  1. die opdrachtgever van een derde heeft ontvangen waarbij deze derde gerechtigd was deze informatie aan opdrachtgever te verstrekken; die door opdrachtgever openbaar wordt gemaakt op grond van een wettelijke plicht. 
 3. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van belangrijke informatie met betrekking tot de gezondheid van haar-/hemzelf of baby, tijdens opgave en/of anamnese.
 4. Babypraktijk NHN mag van de betrokken cursist, klant, opdrachtgever, de gegevens bijhouden en bewaren.

Artikel 22 – Boetebeding 

 1. Overtreedt opdrachtgever het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of intellectueel eigendom, dan verbeurt opdrachtgever ten behoeve van dienstverlener een onmiddellijk opeisbare boete van € 500 voor elke overtreding en daarnaast een bedrag van € 50 voor elke dag dat die overtreding voortduurt. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade. 
 2. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van dienstverlener waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Artikel 23 – Wijziging algemene voorwaarden

 1. Babypraktijk NHN is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Babypraktijk NHN zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Artikel 24 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 
 2. Wanneer in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.
 3. Alle zaken/bepalingen waarin deze Algemene Voorwaarden niet in voorzien, rust de beslissing uitsluitend bij Babypraktijk NHN.
 4. Opdrachtgever/cursist/klant gaat akkoord met de Algemene Voorwaarden na ontvangst en/of ondertekening van de opdracht en/of betaling binnen de gestelde termijn.